Pravidla a podmínky provozu a přístupu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto pravidla a podmínky provozu a přístupu na www.T-shock.cz a www.t-shock.eu (dále jen "Pravidla a podmínky") vydává společnost T-shock, s. r. o., se sídlem Brno, Cejl 29/76, PSČ 602 00, IČO: 276 85 951, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51899, (dále jen "Provozovatel"), provozující internetový portál a internetový obchod www.T-shock.cz a www.t-shock.eu, pro stanovení podmínek, která musí být Zákazníkem při tvorbě návrhů potisků na webových stránkách Prodávajícího dodržována a pro ujasnění pravidel chování těchto stránkách.
 2. Pro účely těchto pravidel a podmínek se rozumí grafickými prvky, zejména obrázky, fotografie, kresby, symboly, znaky, podobizny, slova, včetně osobních jmen a přezdívek, písmena, číslice, nápisy, názvy, texty, notové a jiné zápisy, a všechny jejich kombinace.

II. Podmínky pro tvorbu návrhů potisku

 1. Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může Zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.
 2. Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, fotografie a obrázky, které nahraje na server T-shock.
 3. Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem Zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze Provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.
 4. Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude nahrávat na server T-shock a jichž bude využívat při tvorbě návrhů potisku produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím na server T-shock nahraných, grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto Zákazníkem vytvořených návrhů produktů.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody Zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností Zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.
 7. Grafické prvky, které bude Zákazník nahrávat na server T-shock a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností (dále jen "Závadné prvky"). Nesmí obsahovat zejména:
  • pornografickou tématiku;
  • symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu;
  • výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci;
  • výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám;
  • prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
  • prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
  • ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas;
  • díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které Zákazník nahraje na server T-shock a případně mu odmítnout produkt obsahující závadný prvek vyrobit a předat.
 9. Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky Zákazníka nahrané na server T-shock a také Zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely. Pro prodejní a komerční účely jsou Provozovatel a jiní partneři Provozovatele oprávněni užít grafické prvky Zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy potisků produktů, jež vytvořil Zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.

III. Podmínky provozu

 1. Jakékoliv užití stránek www.T-shock.cz a www.t-shock.eu nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek www.T-shock.cz a www.t-shock.eu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek www.T-shock.cz a www.t-shock.eu.
 3. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.T-shock.cz a www.t-shock.eu. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek Provozovatele a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.T-shock.cz a www.t-shock.eu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách www.T-shock.cz a www.t-shock.eu a na webových stránkách Partnera, ke má umístěný modul elektronického obchodu e-shop.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Pravidla a podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti T-shock, s. r. o.

(Tato pravidla a podmínky provozu a přístupu jsou platné a účinné ke dni: 15. říjen 2008.)